English
فایل های ارایه

نشست دوم:ساختار وزارتخانه های مسئول توسعه فناوری و نوآوری در جهان و ایران(23 تیرماه 1395)

 

ارایه جناب آقای دکتر امیر ناظمی با عنوان «مروری بر ساختار حکمرانی علم، فناوری و نوآوری»

 

نشست سوم: یادگیری و انتقال سیاست از کشور های توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه و تجربه ایران(27 مرداد ماه1395)

 

ارایه جناب آقای دکتر امیر ناظمی با عنوان «انتقال سیاست و درس آموخته های تجربی من در ایران!»

 

ارایه جناب آقای کیارش فرتاش با عنوان «مقدمه ای بر مبانی نظری و چارچوب های مفهومی انتقال سیاست»

 

نشست چهارم: اندیشگاه ها در جهان و ایران(7 مهرماه 1395)

ارائه جناب آقای مهندس مازیار عطاری با عنوان توسعه اندیشگاهها در جمهوری اسلامی،نگاهی همتاسی

ارائه جناب آقای مهندس سیاوش ملکی فر با عنوان "نگاهی به 7 آسیب توسعه اندیشکده ها در ایران بر پایه تجارب اندیشکده آصف"

ارائه جناب آقای محمد فکری با عنوان "ساختار و کارکرد اندیشکده ها"

ارائه جناب آقای دکتر امیر ناظمی با عنوان "اندیشگاه ها، نمونه های موردی خارجی و چالش های ایرانی"

 

نشست پنجم: پیوست فناوری؛ طراحی و پیاده سازی

ارائه جناب آقای دکتر منطقی" فرآیند تدوین و تصویب نظام نامه پیوست فناوری وتوسعه توانمندی های داخلی "

ارائه جناب آقای دکتر نقی زاده " سیاست ها، قوانین و مقررات مشوق انتقال فناوری و افزایش ظرفیت جذب فناوری در ایران با تمرکز بر قراردادهای بزرگ تجاری و ساخت داخل"

 


کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن مدیریت فناوری ایران محفوظ است.